024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC. 

Điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 919/NQ-DMC ngày 11/6/2018 thay thế cho Nghị quyết số 946/NQ-DMC ban hành ngày 12/05/2015 của Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC.Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Các tin khác