024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí trân trọng công bố quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/04/2018 và bãi bỏ hiệu lực quyết định só 2048/QĐ-DMC ngày 25/09/2013 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành quy chế Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí . 
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.
Các tin khác