024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Quy chế nội bộ về quản trị của PVChem.

Chi tiết xin vui lòng  xem tại đường link: Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty
Các tin khác