024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông tin cổ đông

Thông báo  chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

(12/11/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. 
Thành lập Công ty TNHH PVChem - Tech

Thành lập Công ty TNHH PVChem - Tech

(08/10/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) công bố quyết định thành lập công ty TNHH PVChem - Tech.
Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

(13/08/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.
Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí

Thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí

(22/07/2020)
 Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin thành lập Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC). 
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

(16/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24.
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PVChem 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PVChem 6 tháng đầu năm 2020

(13/07/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cá quản trị 6 tháng đầu năm 2020.