024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem phát động động thi đua năm 2020 với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2020”

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được tại các phong trào thi đua trong những năm qua và kịp thời cổ vũ, động viên toàn thể CBCNV-LĐ của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/PVChem) tích cực thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra, sáng ngày 29/9/2020, tại Tp.Vũng Tàu, chính quyền phối hợp cùng Công đoàn cơ sở PVChem đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2020 với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2020”.


Đại diện CBCNV-LĐ PVChem hưởng ứng Lễ phát động thi đua

Tới tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem, đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở PVChem, đồng chí Vũ Quang Tùng - Bí Thư Đoàn Thanh niên PVChem, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên/Chi nhánh và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CBCNV trực tiếp tham gia sản xuất và cung cấp dịch vụ của Công ty DMC- Miền Nam và Chi nhánh DMC-WS.


 


Đồng chí Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem phát động thi đua

 

Thay mặt Ban Lãnh đạo PVChem, đồng chí Bùi Tuấn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVChem đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2020 của PVChem với các nội dung chính sau: 

Thứ nhất, tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền, giáo dục CBCNV về các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của PVChem, trong đó, tập trung góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Đổi mới tổ chức, đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển PVChem. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc nâng cao đạo đức lối sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và duy trì nếp sống, văn hóa PVChem.

Thứ ba, tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 2020”, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV-LĐ, duy trì và tăng năng suất lao động, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. 

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể CBCNV-LĐ thực hiện Cẩm nang Văn hóa PVChem với hệ giá trị cốt lõi gồm 06 tiêu chí: ứng xử chuẩn mực, thói quen văn minh, hệ thống hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, hiệu quả, phát triển bền vững. 
 

Đăc biệt, đồng chí nhấn mạnh năm 2020 với tác động kép của giá dầu giảm sâu và dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra không ít khó khăn, thách thức đối với ngành Dầu khí nói chung và PVChem nói riêng. Chính vì vậy, để kịp thời động viên, tạo động lực cho CBCNV tích cực thi đua, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chính trị trọng tâm, đặc biệt là kế hoạch SXKD 2020. Đồng thời, các phong trào thi đua cần thiết thực, hiệu quả gắn liền với các mục tiêu phát triển, hoạt động SXKD của các đơn vị, tránh hình thức.Công tác động viên, khen thưởng phải thực hiện kịp thời, chính xác, chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của cá nhân, tập thể; đảm bảo khen thưởng công bằng, chính xác, tạo động lực cho các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở PVChem phát biểu hưởng ứng 

Hưởng ứng chương trình phát động thi đua năm 2020, đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở PVChem đã kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ PVChem hăng hái tham gia các phong trào thi đua tại đơn vị và của Tổng công ty để các phong trào thực sự phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả, tạo động lực phát triển cho mỗi cá nhân và cho toàn Tổng công ty. 

Sau lời phát động thi đua của Lãnh đạo và Công đoàn Cơ sở PVChem, đại diện các đơn vị thành viên/Chi nhánh đã lên phát biểu và thể hiện quyết tâm cao trong phong trào thi đua của Tổng công ty. Chương trình chương trình phát động thi đua năm 2020 đã tạo thêm động lực thúc đẩy các đơn vị vượt qua các khó khăn, thách thức và về đích thành công.

 

Các tin khác