024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư mời chào giá gói dịch vụ khám sức khoẻ

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực cung cấp gói dịch vụ khám sức khoẻ tham gia chào giá gói dịch vụ khoám sức khoẻ định kỳ năm 2020. 

 Yêu cầu chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thư mời chào giá gói dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ năm 2020
Các tin khác